Асааҭ  21:00 инаркны  05:00-нӡа аиҭаҵразы ишьақәыргылоу аҧкра амч амазаауеит хәажәкыра 1нӡа
Асааҭ  21:00 инаркны  05:00-нӡа аиҭаҵразы ишьақәыргылоу аҧкра амч амазаауеит хәажәкыра 1нӡа

Асааҭ  21:00 инаркны  05:00-нӡа аиҭаҵразы ишьақәыргылоу аҧкра амч амазаауеит хәажәкыра 1нӡа, — Акоординациат әхеилак аилатәара ашьҭахь ари атәы аалыцҳаит авице-аҧыза, арегионалтә аҿиареи аинфораструктуреи азы аминистр Маиа Цқьитишвили.