Арегби | Қырҭтәыла аизга Адунеи Ахраҿа аҿы Португалиа иацхәмаруеит – ишиашо ицо арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ #1TVSPORT
Арегби | Қырҭтәыла аизга Адунеи Ахраҿа аҿы Португалиа иацхәмаруеит – ишиашо ицо арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ #1TVSPORT

Цәыббра 23 рзы Тулузақалақь аҿы арегби азы Адунеи Ахраҿа аҿы ақырҭуа регбистцәа Португалиа аизга иацлабуеит. Аматч иалагоит қарҭтәи аамҭала асааҭ 16:00 рзы, ишиашо арепортаж жәбар шәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканали Қырҭтәыла арадиои (FM 102.3) рҿы.

Қырҭтәылеи Португалиеи 25-нтә еиԥылахьеит, 18-нтә ақырҭуаа аиааира ргахьеит.

Ақырҭуа регбистцәеи португалиааи аҵыхәтәаны 2023 шықәсазтәи Арегби азы Адунеи чемпионат афинал аҿы испаниатәи ақалақь Бадахос аҟны еиԥылан, ақырҭуаа 38:11 ҳәа аиааира ргеит.