Арчил Ҭалакваӡе – Украина Ахьыҧшымра амш адаҳныҳәалоит, Қырҭтәыла ишьақәнарҕәҕәоит Украина ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ишадгыло
Арчил Ҭалакваӡе – Украина Ахьыҧшымра амш адаҳныҳәалоит, Қырҭтәыла ишьақәнарҕәҕәоит Украина ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ишадгыло

Иреиҳаӡоу Рада аҟны аиҩызара агәыҧ анапхгаҩы  Арчил Ҭалакваӡе Украина Ахьыҧшымра амш адиныҳәалеит.

«Украина Ахьыҧшымра амш адаҳныҳәалоит! Ҳара аукраин жәлар рыҕәҕәареи ргәымшәареи азгәаҳҭар ҳҭахуп. Қырҭтәыла Украина иадгылоит, ҳтәыла ишьақәнарҕәҕәоит Украина ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ишадгыло. Украина, ишәыдаҳныҳәалоит Ахьыҧшымра амш», — азгәеиҭеит  Арчил Ҭалакваӡе.