Арчил Ҭалакваӡе – Европа ахьыҟоу ауп ҳаргьы ҳахьыҟоу,  Украина иадҳәаланы ҳполитика аҧсахра ҳгәы иҭам
Арчил Ҭалакваӡе – Европа ахьыҟоу ауп ҳаргьы ҳахьыҟоу,  Украина иадҳәаланы ҳполитика аҧсахра ҳгәы иҭам

«Қырҭтәыла иадҳәаланы Касианов иҟаиҵо аҳәамҭақәа уаанӡагьы иҳаҳахьан, арҭ аҳәамҭақәа ҳтәылақәа реиҩызара иацхраауам», — иҳәеит апарламенттә аиҳара алахәыла Арчил Ҭалакваӡе.

Ҭалакваӡе Қырҭтәыла иҟоу Украина аамҭалатәи ахаҭарнак Андреи Касианов иҟаиҵаз аҳәамҭа дахцәажәеит. Касианов ишазгәеиҭаз ала,  «Урыстәылаҟны ишиашоу авиааимадара амшала Қырҭтәылаҿ Урыстәыла атәылауаа иаҳа ирацәахар, украинатәи аган Қырҭтәылантә украинаа ралгара азҵаара иахәаҧшыр ҟалап».

Ҭалакваӡе ишиҳәаз ала, абри аҩыза аҳәамҭақәа алабҿабара иацәыхароуп, избанзар, Қырҭтәыла Украинеи украинааи рыдгыларазы иалшо зегьы ҟанаҵоит.

«Ҳара иҳадҳәаланы абри аҩыза аҳәамҭақәа рыҟаҵара ахәҭам ҳәа сгәы иаанагоит, Касианов абри аҩыза аҳәамҭақәа шыҟаиҵогьы, ҳәарада, Қырҭтәыла наҟ-наҟгьы  Украина адгылара нанагӡоит. Агәра ганы сыҟоуп аибашьра ашьҭахь Украина анапхгареи ажәлари Қырҭтәыла ирзыҟанаҵаз зегьы ахә шыршьо», — иҳәеит Ҭалакваӡе.