Ақәыршыҩ амшала Русҭави мҩақәак аӡы рхыҵәеит  [афото]
Ақәыршыҩ амшала Русҭави мҩақәак аӡы рхыҵәеит  [афото]

Ақәоурацәгьа амшала Русҭави апроблемақәа цәырҵит. Мҩақәак аӡы рхыҵәеит.  Арҭ амҩақәа рҿы амашьынала аиҭаҵра ҟалом.

Аҭыҧаҿ аус руеит абылрацәыхьчара-аиқәырхаратә маҵзура ахаҭарнакцәа.