„Ақырҭуа гәахәтәы“ -  Ҳсерверқәа зымҭхак ҭбаау акибержәылара мҩаҧган
„Ақырҭуа гәахәтәы“ -  Ҳсерверқәа зымҭхак ҭбаау акибержәылара мҩаҧган

„Ақырҭуа гәахәтәы“  асерверқәа зымҭхак ҭбаау акибержәылара мҩаҧган, – иануп апартиа аланарҵәаз аҳәамҭа аҿы.

„Иҟоу ахҭысқәа рфон аҽы ари ацәгьаура ҟазҵо аилкаара уадаҩым. Иконкрету аполитикатә мчқәа рзы ацәгьаура ахымҩаҧгашьа форма заҵәыкс алырхит. Азакәанхьчаратә органқәа рахь ааҧхьара ҟаҳҵоит ари акиберацәгьаура ҭырҵаарц,“  – иануп аҳәамҭа аҿы.

Акомментари аҟаҵара