Ақырҭуа ашьапылампыл азгәыбылҩцәа Гамбург амарш мҩаԥыргоит
Ақырҭуа ашьапылампыл азгәыбылҩцәа Гамбург амарш мҩаԥыргоит

Ақырҭуа ашьапылампыл азгәыбылҩцәа Гамбург амарш мҩаԥыргоит.

Иахьа, рашәара 22 рзы, Қырҭтәыла амилаҭтә еизга Евро 2024 F агәыԥ аҩбатәи атур аҳәаақәа ирҭагӡаны Чехиаҟны аиԥылара мҩаԥнагоит. Гмбургтәи “Волькспаркштадион” аҟны аиԥылара асааҭ 17:00 рзы иалагоит.