Ақыҭа Ркони ааигәара абна абылра арцәара  агежьҧрыгагьы алахәуеит
Ақыҭа Ркони ааигәара абна абылра арцәара агежьҧрыгагьы алахәуеит

Каспи амуниципалитет иаҵанакәа Ркони ақыҭа ааигәара абна абылра арцәара иалахәып Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра агежьҧрыгагьы.

Арелиеф цәгьа амшала абылрацәахьчаҩцәа амца ахыҵхырҭанӡа изнеиуам.

Аҭыҧаҿы аус руеит абылраҽыхьчаратә камандақәа хҧа.  Абна иаха амца ацралеит.

 

 

Акомментари аҟаҵара