Апроцедуратә зҵаарақәеи, аҵасқәеи реилак Иракли Кобахьӡе иҭыԥ аԥсахреи, Гьаргь Барвенишвили апарламент алахәылаҩыс азин иҭареи аилкаа иадгылеит
Апроцедуратә зҵаарақәеи, аҵасқәеи реилак Иракли Кобахьӡе иҭыԥ аԥсахреи, Гьаргь Барвенишвили апарламент алахәылаҩыс азин иҭареи аилкаа иадгылеит

Апроцедуратә зҵаарақәеи, аҵасқәеи реилакИракли Кобахьӡе иҭыԥ аԥсахреи, Гьаргь барвенишвили апарламент алахәылаҩыс азин иҭареи аилкаа иадгылеит
Апроцедуратә зҵаарақәеи, аҵасқәеи реилакИракли Кобахьӡе иҭыԥ аԥсахреи, Гьаргь барвенишвили апарламент алахәылаҩыс азин иҭареи аилкаа иадгылеит
Иракли Кобахьиӡе, Иракли Чиқовани аамҭа ааиаанӡа рҭыԥ аанажьра иазкыз апленариумтә аилатәара аҟны аҵәыҭаԥсара мҩаԥысит, иахьа Иракли Кобахьӡе иҭыԥ Гьаргь Барвенишвили иааникылеит, уи аҵәыҭаԥсарала ишьақәырӷәӷәан