Аполициа хаҭарнакцәа анаркоацәгьауразы аӡәы дааныркылеит
Аполициа хаҭарнакцәа анаркоацәгьауразы аӡәы дааныркылеит

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра акримминалтә полициа адепартаемнт анаркотикқәа изакәаным аикәшара аҿагылара амаҵзура хада аусуҩцәа имҩаԥыргаз аусԥшаареи аоперативтә уснагӡатәқәеи раан дааныркылеит 1988 шықәсаыз ииз Украина атәылауаҩ И.Б.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа ала, иаанкылоу ахаҿы анаркотикқәа рацәаны  раахәара-рыҵәахра, изакәаным рыхәаахәҭра аҽазкреи, апсихотроптә маҭәашьар рацәаны аахәара-аҵәахреи ихарарҵоит.

Ари ацәгьауразы иазыԥхьагәаҭоуп 14 шықәсаинаркены 20 шықәсанӡа аҭакра.