Аҧшыхәаратә маҵзура ахантәаҩы  Ашьхатә Ҟарабах азҵаара иадҳәаланы апарламент аҿы изыӡырҩуеит
Аҧшыхәаратә маҵзура ахантәаҩы  Ашьхатә Ҟарабах азҵаара иадҳәаланы апарламент аҿы изыӡырҩуеит

Қырҭтәыла апарламент аҿы Ашьхатә Ҟарабах азҵаара иалацәажәараны иҟоуп. Ари азҵаара иалацәажәоит атәылахьчареи ашәарҭадареи азы акомитет аилатәраҿы.

Акомитет алахәылацәа Аҧшыхәаратә маҵзура ахантәаҩы инапынҵақәа назыгӡо Шьалуа Ломиӡе изыӡырҩуеит.