Аҧыза-министр  Кавкази агҭатәи Азиа арегиони рҿы  НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада  ихаҭарнак ҷыда диҧылеит
Аҧыза-министр  Кавкази агҭатәи Азиа арегиони рҿы  НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада  ихаҭарнак ҷыда диҧылеит

Аҧыза-министр  Иракли Ҕарибашвили Кавкази Ацентртә Азиеи арегион аҿы  ҿыц иқәыргылоу НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада  ихаҭарнак ҷыда Хавиер Коломина  диҧылеит.

Аганқәа рхаҭарнакцәа НАТО иаарту ашә аполитикеи Аҩадаатлантикатә алианс ашҟа Қырҭтәыла аинтеграциеи иалацәажәеит. Ишазгәаҭаз ала,  Қырҭтәыла,  европатәи евроатлантикатәи интеграциа апроцесси,  иара убас,  адемократиатә институтқәа рырҕәҕәареи атәылахьчара аусхкы аҿы ареформақәа рымҩаҧгареи  аҿы ақәҿиара дуқәа амоуп.

Аиҿцәажәара аан хшыҩзышьҭра азун  2022 шықәсазы имҩаҧысраны иҟоу НАТО асаммит.  Ишазгәаҭаз ала,  асаммит аҿы Қырҭтәыла апрогресс азгәаҭаразы алшара бзиа роуеит,  уи евроатлантикатә интеграциа апроцесс аҿы иаҳа идуу ақәҿиарақәа раиура иацхраауеит.

Аиҧылараан Амшын еиқәа ашәарҭадара азҵаарагьы иалацәажәеит. Ҷыдала иазгәаҭан евроатлантикатә аҭынчреи ашәарҭадареи арҕәҕәара аус аҿы Қырҭтәыла  алагала ду.

Аганқәа рхаҭарнакцәа ҷыдала иазааҭгылеит  НАТО-Қырҭтәылатәи апакет наӡа анагӡара азҵаарагьы,  уи НАТО ала  апрактикатә ганахьала Қырҭтәыла ацхрааразы амеханизм хадоуп. Зыӡбахәы ҳәоу апакет қәҿиарала анагӡара азҵаара Қырҭтәыла аиҳабыра рзы аҧыжәара ду амоуп.

Иара убас,  аиҧылараҿы иалацәажәеит  НАТО – Қырҭтәылатәи азеиҧш арратә азыҟаҵарақәа рҵакы,  ишазгәаҭаз ала,  аганқәа русеицура абзоурала,  НАТО астандартқәа ирышьашәалоу аинфраструктура аиҿкаара рылшеит,  убри аҟынтә,  Қырҭтәыла,  зымҽхак дуу азыҟаҵарақәа рымҩаҧгразы  аидгылаҩцәа ирыднагалар алшоит иҳараку астандартқәа рыла иаҧҵоу аинфраструктура.

 

Акомментари аҟаҵара