Аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе Ҭырқәтәылатәи ареспубликаҿы ивизит хыркәшоуп 
Аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе Ҭырқәтәылатәи ареспубликаҿы ивизит хыркәшоуп 

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе Ҭырқәтәылатәи ареспубликаҿы иофициалтә визит хыркәшоуп.  

Аиҳабыра рнапхгаҩи ақырҭуа делегациеи Анкаратәи жәларбжьааратәи аҳаирбаҕәаза Есенбоҕаҿ инаскьаргеит Ҭырқәтәылатәи ареспублика атранспорти аинфраструктуреи рзы аминистр Абдулқадир Уралоҕлуи егьырҭ аофициалтә хаҿқәеи.  

Аҧыза-министр ажурналистцәа дырҧыланы, иофициалтә визит дахцәажәеит. Иара ишазгәеиҭаз ала, Ҭырқәтәылатәи ареспубликаҟны апартниорра арҭбааара Қырҭтәылазы аҵакы ҷыда амоуп.  

„Ҭырқәтәылаҿ зҵакы дуу ҳвизит хыркәшоуп. Ҳәарада, Қырҭтәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьара астратегиатә партниорра иаҳа арҭбаара ҳара ҳзы аҵакы ҷыда амоуп, ари авизит зыӡбахәы ҳәоу аус аҿы алагала ду ҟанаҵоит. Ахада Ердоҕани сареи ҳаиҧылара аинтерес ду аҵан. 

Ҳусеицура иаҵанакәа аспектқәа зегьы ҳрылацәажәеит, аполитикатәи, аекономикатәи, егьырҭи аусхкқәа рҿы ҳусеицура ҳаалацәажәеит. Ҳаиҩызареи ҳпартниорреи иаҳа арҕәҕәаразы иаҭаху зегьы ҟаҳҵоит“, – иҳәеит Иракли Кобахиӡе.