Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Ҭуркменистан ивизит хыркәшоуп 
Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Ҭуркменистан ивизит хыркәшоуп 

Қырҭтәыла Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Ҭуркменистан ивизит хыркәшоуп 

Ашхабадтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәазаҿы аиҳабыра рнапхгаҩы днаскьеигеит афинансқәеи аекономикеи рзы аминистр Муҳамеҭгелди Сердаров.  

Авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, аҧыза-министр Ҭуркменистан ахада Сердар Бердимуҳамедов диҧылеит.

Акомментари аҟаҵара