Апарламенттә аиҳара ахаҭарнакцәеи Қырҭтәыла аиҳабыреи Борџьоми аусуратә аиҧылара мҩаҧыргеит
Апарламенттә аиҳара ахаҭарнакцәеи Қырҭтәыла аиҳабыреи Борџьоми аусуратә аиҧылара мҩаҧыргеит

Апарламенттә аиҳара ахаҭарнакцәеи Қырҭтәыла аиҳабыреи Борџьоми аусуратә аиҧылара мҩаҧыргеит.

Анапхгаратә партиа «Ақырҭуа гәахәтәы» апресс-маҵзура адыррала, аиҧылара рхы аладырхәит аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии,  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡеи, апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвилии, анапхгаратә партиа амаӡаныҟәгаҩ хада Каха Калаӡеи, анагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Мамука Мдинараӡеи, апарламенттә аиҳареи аиҳабыреи ахаҭарнакцәеи.