Апарламент аҟны имҩаԥысуа Саломе Зурабишвили лықәгылара  ахь инеиуеит аԥыза-министри аминистрцәеи
Апарламент аҟны имҩаԥысуа Саломе Зурабишвили лықәгылара ахь инеиуеит аԥыза-министри аминистрцәеи

Апарламент имҩаԥысуа Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили лықәгыларахь инеиуеит аԥыза-министри аминистрцәеи. Ари атәы Актәи аканал ахь аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟынтә.

Апарламент аҿы Саломе Зурабишвили есышықәсатәи аҳасабырбала иахьа дықәгылоит.

Ахада лаҳасаб ала Саломе Зурабишвили лхы ари аԥшьбатәи есышықәсатәи аҳасабырбоуп.

Акомментари аҟаҵара