Апарламент иахьаҵанакуа амҩаҿ азакәанхьчаҩцәеи акциа алахәылацәеи еиҿагылеит
Апарламент иахьаҵанакуа амҩаҿ азакәанхьчаҩцәеи акциа алахәылацәеи еиҿагылеит

Апарламент иахьаҵанакуа Читаӡе имҩаҿ азакәанхьчаҩцәеи акциа алахәылацәеи еиҿагылеит.

Акциа алахәылацәа акоридор “Ԥхашьароуп” рҽазыркит.

Иҟоу адыррақәа рыла, акциа алахәылацәак аанкылоуп.

Апарламент аԥхьа еизаз ауаа “Атәым анырра алабҿабара иазкә” азакәанпроект иаҿагылоит.