Апарламент аҿы Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩцәа ралхра апроцесс еиҭалагоит
Апарламент аҿы Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩцәа ралхра апроцесс еиҭалагоит

Апарламент аҿы Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩцәа ралхра апроцесс еиҭалагоит. Аусуратә гәыԥ аҳәаақәа ирҭагӡаныиахьа Аиустициа ахеилак иқәнаргылаз акандидатцәа рдокументқәа гәарҭоит, уи ашьҭахь Аиуристтә зҵаарақәа ркомитет еилатәараҿ ахԥатәи аинстанциа иаҵанакуа аӡбаҩцәа рҭыԥ ахь акандидатцәа рзыӡырҩра апроцедуразы еиқәшаҳаҭхоит.

Аиҳара иреиԥшымкуа, аоппозициаа апроцесс ииашаны мҩаԥгахоит ҳәа агәа ргом. Апартиа “Гирчи” алахәыла Сандро Рақвиашвили ишааицҳаз, апроцесс аӡбарҭатә система аиӷьтәра алшом анапхгаратә гәыԥ Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩцәа егьырҭ агәыԥқәа рҟны аконсенсус ада шьақәнарӷәӷәоит.

Аиустициа ахеилак ԥшьҩык акандидатцәа алнахит. Ҭеа Ӡимистарашвилии, Ҭамар Оқропириӡеи, Нино Сандоӡеи Геннади Макариӡе́и Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩцәа рмантиа аиуразы 76-ҩык адепутатцәа рыбжьқәа роуроуп.

Акомментари аҟаҵара