Апарламент аҿы Бадри Џьаԥариӡеи, Елене Хоштариеи, Шьалуа Наҭлашвилии рдепутаттә зинмчы аанкылара аӡбара  жәабран 15 азы, апленартә аилатәараҿ рыдыркылоит
Апарламент аҿы Бадри Џьаԥариӡеи, Елене Хоштариеи, Шьалуа Наҭлашвилии рдепутаттә зинмчы аанкылара аӡбара  жәабран 15 азы, апленартә аилатәараҿ рыдыркылоит

Апарламент аҿы Бадри Џьаԥариӡеи, Елене Хоштариеи, Шьалуа Наҭлашвилии рдепутаттә зинмчы аанкылара аӡбара  жәабран 15 азы, апленартә аилатәараҿ рыдыркылоит.

Апленартә аилатәараҿ ицәырыргоит апроцедуратә комитет аус аднаулаз хҩык адепутатцәа рдепутаттә зинмчы аанкылара иазку аҳасабырба. Апленартә аилатәараҿ аполитикатә аӡбара рыдыркылоит.

“Ақырҭуа гәахәтәы” апозициа жәабран 14 рзы имҩаԥысуа аиҳара реиԥылара ашьҭахь еилкаахоит.

Елене Хоштариеи Шьалуа Наҭелашввили рдепутаттә зинмчы аанкылара шьаҭас амоуп аконституциатә нҵамҭа – апарламент алахәыла асессиа аҳәаақәа ирҭагӡаны аилатәарақәа рахь данымнеиуа, изинмчы аанкылахоит. Елене Хоштариеи Шьалуа Наҭелашвилии ажәабатәи ааԥхьара апарламент апленарт сессиақәа рахь зныкгьы имнеиӡацт. Бадри Џьаԥариӡе идепутаттә зинмчы аанкылара ашьаҭа – аӡбарҭа аднакылаз аӡбароуп.

Акомментари аҟаҵара