Апарламент аҿы ахада есышықәсатәи лықәгылара Украина агимни минуҭтәи ҿымҭралеи рыла иалагеит
Апарламент аҿы ахада есышықәсатәи лықәгылара Украина агимни минуҭтәи ҿымҭралеи рыла иалагеит

Қырҭтәыла апарламент аҿы ахада Саломе Зурабишвили есышықәсатәи лықәгылара Украина агимни минуҭтәи ҿымҭралеи рыла иалагеит.

Аилатәара иалагаанӡа ахадеи апарламент ахантәаҩи украинатәи ажәлар шрыдгыло аадырԥшит.

Шьалуа Папуашвили иажәақәа рыла, украинатәи ажәлар акзаареи, афырхаареи рыла ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рзы ақәԥара нарыгӡоит.

„Ҳаиашьаратә Украина аганахьала имҩаԥысуа урыстәылатәи агрессиа нагӡоит. Аха украинатәи жәларгьы акзаареи, афырхаареи рыла ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рзы ақәԥара нарыгӡоит. Агумантиратә ҭагылазаашьа цәгьоуп. 2.5 миллионҩык иреиҳаны рыԥсадгьыл иқәҵит. Иахьа абра Украина ацҳаражәҳәаҩ дыҟам, аха ацҳаражәҳәаҩ инапынҵақәа назыгӡо даҳҭааит. Апарламент ахьӡала украинатәи жәлар рыдгылара изаасырԥшит. Апарламент алахәылацәеи асасцәеи минуҭтәи ӡымҭрала апату рықәаҳҵап урыстәылатәи агрессиа иалаӡыз ауаа,” – иҳәеит Шьалуа Папуашвили

Акомментари аҟаҵара