Апарламент аҿы анапхгаратә гәыԥи аоппозициаа рхаҭарнакцәеи реиԥылара мҩаԥысуеит
Апарламент аҿы анапхгаратә гәыԥи аоппозициаа рхаҭарнакцәеи реиԥылара мҩаԥысуеит

Апарламент аҿы анапхгаратә гәыԥи аоппозициаа рхаҭарнакцәеи реиԥылара мҩаԥысуеит. Аиԥылара ашәқәа ркны мҩаԥысуеит.

Аоппозициаа рҟынтә аиԥылара рзы аладырхәоит Алеко Елисашвилии Анна Бучукурии, Беқа Лилуашвилии, Герман Сабои, Фридон Инџьиеи.

Аиԥылара иалагаанӡа апарламент аиуристтә комитет ахантәаҩы Анри Оханашвили ижурналистцәа ишраиҳәаз ала, ашқәа ркны имҩаԥысуа аиԥылараҿ адеолигархизациа иазку азакәан аус адулара азҵаар иахәаԥшуеит.

Акомментари аҟаҵара