Апарламент аҧхьа  алозунгла  "Мап Урыстәыла" акциа мҩаҧысуеит
Апарламент аҧхьа  алозунгла  "Мап Урыстәыла" акциа мҩаҧысуеит

Апарламент аҧхьа  алозунгла  “Мап Урыстәыла” акциа мҩаҧысуеит.

Аоппозициатә партиақәа ахаҭарнакцәеи, активистцәеи, атәылауааи Урыстәылеи Қырҭтәылеи рыбжьара ишиашо авиареисқәа реиҭашьақәыргылареи Москвантә Қарҭҟа раҧхьатәи авиареиси  иадҳәаланы апротест ҟарҵоит.

Амитинг алахәылацәа ргәаанагарала, ҧшьышықәса раҧхьа Урыстәыла ала иҧыхыз авиареисқәа реиҭашьақәыргылара Қырҭтәыла евроинтеграциеи акандидат астатус аиуреи иаҧырхагоуп. Дара атәыла анапхгара рҟынтә иаҳәоит аҧыррақәа реиҭашьақәыргыларазы ақәшаҳаҭхара аҧыхра.