Апарламент абиуро адгылоуп 2022 шықәсатәи аҳәынҭқарратә биуџьет ирҽеиу авариант
Апарламент абиуро адгылоуп 2022 шықәсатәи аҳәынҭқарратә биуџьет ирҽеиу авариант

Апарламент абиуро иахьатәи еилатәараҿ ицәыргахоит 2022 шықәсатәи аҳәынҭқарратә биуџьет ирҽеиу авариант.

Апарламент тҟанаҵаз иарбан азгәаҭақәеи арекомендациақәеи ирызԥхьагәаҭоу, акомитетқәа рилатәараҿ еилкаахоит.

Апроект актәи аверсиа 18 миллиард 400 миллион лари иреиҳан. Иазыԥхьагәаҭан асертификатқәа змоу арҵаҩцәа аулафахәы рзацҵареи атәанчахә 20-и 25 лари ацҵареи.

Акомментари аҟаҵара