Апарламент ааҧынратә сессиа хыркәшоуп
Апарламент ааҧынратә сессиа хыркәшоуп

Апарламент ааҧынратә сессиа хыркәшоуп абиуро иахьатәи аилатәара ала. Аконституциа инақәыршәаны, ааҧынратә сессиа хыркәшазароуп рашәара аҵыхәтәантәи ахәашазы.

«Иахьа рашәара аҵыхәтәантәи ахәашоуп. Ишыжәдыруа ала, Аконституциа инақәыршәаны, апарламент ааҧынратә сессиа хыркәшазароуп рашәара аҵыхәтәантәи ахәашазы.  Аконституциа инақәыршәаны, ҳара Қырҭтәыла апарламент ааҧынратә сессиа хыркәшоуп ҳәа ааҳацҳауеит», — иҳәеит Шьалуа Папуашвили.

Аха, ааҧынратә асесиа ашдыркызгьы, апарламент изаамҭаным аилатәарақәа мҩаҧгахар ауеит.

Акомментари аҟаҵара