Апарламент аԥхьа Украина адгыларатә акциа мҩаԥысуеит [афото]
Апарламент аԥхьа Украина адгыларатә акциа мҩаԥысуеит [афото]

Апарламент аԥхьа Украина адгыларатә акциа мҩаԥысуеит.

Акциахь инеихьеит атәылауааи, активистцәеи, аполитикцәеи.

Акциа алахәылацәа Урыстәыла агрессиа иаҿагылоит, урҭ Қырҭтәылеи Украинеи рбираҟқәа иркуп.

 

Акомментари аҟаҵара