Апарламент аԥхьа Украина адгыларатә акциа мҩаԥысуеит [афото]
Апарламент аԥхьа Украина адгыларатә акциа мҩаԥысуеит [афото]

Қырҭтәыла Апарламент аԥхьа Украина адгыларатә акциа мҩаԥысуеит

Акциаҿ еизеит аполиткцәеи, атәылауаҩратә активистцәеи атәылауааи.

Акциа алахәылацәа Қырҭтәылеи Украинеи рбираҟқәеи адгыларатә банерқәеи иркуп.

Акциа алахәылацәа идҵаны иқәдыргылоит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвилии аиҳабыреи рнапынҵақәа раанкылара, Украина ацхырааразы иконкрету аплан аус адулара, Евроеидгыла алаларазы арзаҳал зыԥшра ҟамҵаку аҟаҵара.

Акомментари аҟаҵара