Апарламент аԥхьа "Дроа" акциа мҩаԥнагоит
Апарламент аԥхьа "Дроа" акциа мҩаԥнагоит

Қырҭтәыла апарламент аԥхьа “Дроа” акциа мҩаԥнагоит. Акциа слоганс амоуп “Ахьыԥшымра, ахақәиҭра, акзаара“.

Акциа аиҿкааҩцәа ишаарыцҳаз, акциа хықәкыс амоуп 1989 шықәса мшаԥы 9 рзы ауааԥсыра ирымаз апозициа даҽазнык аарԥшра – ақырҭуа жәлар иахьагьы урыстәылатәи агрессиа аҿагылоит.

Акциа алахәылацәа ражәақәа рыла, атәылаҿ акзаара иҟазароуп.

Акциаҿ иқәгылеит атәылауаҩратә активистцәеи атәылауааи. Еизаз рахь ааԥхьара ҟаиҵоит иреиҳаӡоу Рада алахәыла Алексеи Гончеренко.

“Дроа” алидер Елене Хоштариа ишылҳәаз, мшаԥы 9 зегь реиҳа идуӡӡоу аурок акзаароуп.

Акомментари аҟаҵара