Апарламент аԥхьа аҭагылазаашьа цәгьахеит
Апарламент аԥхьа аҭагылазаашьа цәгьахеит

Апарламент аԥхьа, Русҭавели имҩа ду аҿы аҭагылазаашьа цәгьахеит.

“Ҭбилиси праид” алахәылацәа ҿымҭралатәи акциа алахәылацәа рахь, апарламент ааигәара иасырц рҭахуп.

Аҭыԥ аҿы амобилизациа рзууп аполициа хаҭарнакцәа, урҭ зыԥсы ҭоу адаҷла аҭагылазаашьа аҭышәынтәалара рҭахуп.

Русҭавели имҩа ду аҿы  ҩакциак мҩаԥысуеит. Акциахь инеит аоппозициатә партиақәа рхаҭарнакцәа.