Аоперациа ҷыдақәа рымчқәа рреинџьерцәа аиҭныԥсахларатә азыҟаҵарақәа еицымҩаԥыргеит
Аоперациа ҷыдақәа рымчқәа рреинџьерцәа аиҭныԥсахларатә азыҟаҵарақәа еицымҩаԥыргеит

Аоперациа ҷыдақәа рымчқәа рреинџьерцәа  аиҭныԥсахларатә азыҟаҵарақәа (JCET) аҳәаақәа ирҭагӡаны, Мухровантәи абаза иахьаҵанакуа адәытә зыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит.

Атәылахьчара аминистрра аинформациа ала, аоперациа ҷыдақәа рымчқәа рреинџьерцәа ҩымчыбжь ирылагӡны азыҟаҵарақәа рзымҩаԥыргон. Арбаратә азыҟаҵарақәа раан агәыԥ ахаҩара аоперациа мҩаԥыргеит. Ареинџьерцәа аинструктаж америкатәи арратә маҵзуҩцәа рзыруон.

Атәылахьчара аусҳәарҭа аинформациа ала, аоперациа ҷыдақәа рреинџьерцәа аинструкторцәа рҟынтә ахәшьара ҳарак роуит.