Аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 962 165​-ҩык, нанҳәа 21 рзы алаҵа рзыҟаҵан 23 303-ҩык
Аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 962 165​-ҩык, нанҳәа 21 рзы алаҵа рзыҟаҵан 23 303-ҩык

Нанҳәа 17 рзы иҟоу аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 962 165-ҩык ауааҧсыра,  – ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр аҟынтә.

Дозак рзыҟарҵахьеит  675 978-ҩык – зықәра инеихьоу ауааԥсыра 23.7%, ҩдозак рзыҟарҵахьеит 286 187-ҩык – зықәра инеихьоу ауааԥсыра 10.0%.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла алаҵа рзыҟаҵан 23 303-ҩык.

Иахьа Қырҭтәыла акоронавирус 3 803 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 5 332-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, иԥсит 48-ҩык.

Акомментари аҟаҵара