Аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 907 665-ҩык, нанҳәа 19 рзы алаҵа рзыҟаҵан 23 986 -ҩык
Аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 907 665-ҩык, нанҳәа 19 рзы алаҵа рзыҟаҵан 23 986 -ҩык

Нанҳәа 17 рзы иҟоу аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 907 665 -ҩык ауааҧсыра,  – ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр.

Ҩдозак рзыҟарҵахьеит 266 962-ҩык.

Иахьа Қырҭтәыла акоронавирус 4743 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  3393 -ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, иԥсит 59-ҩык.