Анна Фотыга - Саакашвили иԥсадгьыл ахь дхынҳәит азакәан аԥхьа дгыларц азы, аха уи егьырҭ ахаҿқәа реиԥш изнықәом, уи абахҭаҿ дыԥсуеит, ари Қырҭтәыла аԥеиԥш аԥсахыр алшоит
Анна Фотыга - Саакашвили иԥсадгьыл ахь дхынҳәит азакәан аԥхьа дгыларц азы, аха уи егьырҭ ахаҿқәа реиԥш изнықәом, уи абахҭаҿ дыԥсуеит, ари Қырҭтәыла аԥеиԥш аԥсахыр алшоит

Қырҭтәыла анапхгара рахь ааԥхьара ҟасҵоит Михеил Саакашвили азин ирҭарц аҳәаанырцә иҽихәшәтәырц азы, уи абахҭаҿ дыԥсуеит, ари Қырҭтәыла аԥеиԥш аԥсахыр алшоит, – илҳәеит европарламент алахәыла Анна Фотыга Европарламент аҿы Саакашвили  изку адебатқәа рҿы данықәгылоз.

Фотыга лажәақәа рыла, Саакашвили иԥсадгьыл ахь дхынҳәит азакәан аԥхьа дгыларц азы.

„Шықәсқәак раԥҳьа Владимир Путин Саакашвили игәаҟра шииҭаху ааицҳаит. Саакашвили иԥсадгьыл ахь дхынҳәит азакәан аԥхьа дгыларц азы Қырҭтәыла анапхгара рахь ааԥхьара ҟасҵоит Михеил Саакашвили азин ирҭарц аҳәаанырцә иҽихәшәтәырц азы, уи абахҭаҿ дыԥсуеит, ари Қырҭтәыла аԥеиԥш аԥсахыр алшоит“, – илҳәеит Фотыга.