Анна Фотыга - Аҭыԥантәи халанапхгараҭаратә алхрақәа рахь анапшҩыс Қырҭтәылаҟа снеиуеит, арҭ алхрақәа ҭынч, иаартны мҩаԥысроуп
Анна Фотыга - Аҭыԥантәи халанапхгараҭаратә алхрақәа рахь анапшҩыс Қырҭтәылаҟа снеиуеит, арҭ алхрақәа ҭынч, иаартны мҩаԥысроуп

Европарламент алахәыла Анна Фотыга иҟалҵаз ажәақәа рыла, жьҭаара 2 рзы имҩаԥысуа аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь алхрақәа рахь анаԥшҩы иаҳасаб ала Қырҭтәыла даҭаауеит.

“Аҭыԥантәи халанапхгараҭарахь алхрақәа рахь анапшҩы иаҳасаб ала Қырҭтәыла сдәықәлоит, арҭ алхрақәа хымԥада ҭынч мҩала иаартны мҩаԥгахароуп,” – илҩит Анна Фотыга.