Анна Биерде – Қырҭтәыла ибзианы апандемиа ахылаҧшра адысныҳәалоит, атәыла аханатәгьы иаҭахыз ауснагӡатәқәа зегьы мҩаҧнагеит
Анна Биерде – Қырҭтәыла ибзианы апандемиа ахылаҧшра адысныҳәалоит, атәыла аханатәгьы иаҭахыз ауснагӡатәқәа зегьы мҩаҧнагеит

«Қырҭтәыла ибзианы апандемиа ахылаҧшра адысныҳәалоит, атәыла аханатәгьы иаҭахыз ауснагӡатәқәа зегьы мҩаҧнагеит », — илҳәеит Адунеи абанк авице-ахада  Анна Биерде  Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии лареи еицымҩаҧыргаз абрифинг аҿы.

Лара лажәақәа рыла, Қырҭтәыла апандемиа аҿагыларазы ихиан.

«Қырҭтәыла,  зегьы раҧхьа ацхырааразы иҳадҵаалаз атәылақәа иреиун. Ҳара, зыҧшра ҟамҵакәа, атәыла ҳацхрааит.  Уажәааны авакцинациа апрограмма амҩаҧгараҿы ҳшәыцхрааит.  Ҳара Қырҭтәылазы аплатформарацәатә цхыраара ҳамоуп.  Ҳаҧхьаҟагьы авакцинациа апрограммаҿы  атәыла ҳацхраауеит.  Ашықәс анҵәамҭанӡа ауааҧсыра  60% алаҵақәа рзыҟаҵатәуп. Қырҭтәыла ари алшара рхы иадырхәап ҳәа сгәыҕуеит», — илҳәеит Анна Биерде.