Анджеи Дуда - Санпрезидентха, издыруан Урыстәыла 2008 шықәсазы Қырҭтәылеи 2014 шықәсазы Украина ахәҭеи ржәылара ала шаанымгылоз
Анджеи Дуда - Санпрезидентха, издыруан Урыстәыла 2008 шықәсазы Қырҭтәылеи 2014 шықәсазы Украина ахәҭеи ржәылара ала шаанымгылоз

2015 шықәсазы санпрезидентха, издыруан Урыстәыла 2008 шықәсазы Қырҭтәылеи 2014 шықәсазы Украина ахәҭеи ржәылара ала шаанымгылоз, – иҳәеит Польша ахада Анджеи Дуда ЕАШ вице-ахада Камала Ҳаррис лҟны аиԥылара ашьҭахь.

„2015 шықәсазы санпрезидентха, издыруан Урыстәыла 2008 шықәсазы Қырҭтәылеи 2014 шықәсазы Украина ахәҭеи ржәылара ала шаанымгылоз. Аимпериатә мчы шызҳауаз издыруан. Адунеи, аҩада-атлантикатә алианс иашьашәалоу ақәҿымҭра аныҟарымҵа, иаҳа ирацәаны ажәыларақәа мҩаԥгахон, стәыла, Польшагьы ашәарҭа иҭагылоуп. Санпрезидентха издыруан Польша абри еиԥш асценари ҟамларц азы исылшоз зегь шыҟаҵатәыз.

2008 шықәсазы Лех Качински саиҳәеит, Анджеи, америкатәи аруаа, америкатә техника ҳадгьыл аҿы аныҟало, усҟан адунеи зегьы рҿы ирбоит Урыстәыла анапаҵаҟа ҳшыҟам“, – иҳәеит Дуда.