Анджеи Дуда  - Нато макьана иалам ҳҩызцәа ҳрыдгылароуп
Анджеи Дуда - Нато макьана иалам ҳҩызцәа ҳрыдгылароуп

Польша ахада Анджеи Дуда иҟаиҵаз аҳәамҭала, Украина аҭыԥ змоу ахҭықәа рыла иубарҭоуп Нато алианс акзаареи аӷәӷәареи аҵак ду шамоу.

Анджеи Дуда иажәақәа ырла, Нато макьана иалам ҳҩызцәаирыдгылароуп.

„Украина аҭыԥ змоу ахҭықәа рыла иубарҭоуп Нато алианс акзаареи аӷәӷәареи аҵак ду шамоу. Нато макьана иалам ҳҩызцәа ҳрыдгылароуп“, – иҳәеит Полша ахада.