Ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз ҧшьҩык Қырҭтәыла атәылауаа рхы иақәиҭуп
Ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз ҧшьҩык Қырҭтәыла атәылауаа рхы иақәиҭуп

Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа Гори араион Аӡви ақыҭа ааигәара закәандарала иааныркылаз ҧшьҩык Қырҭтәыла атәылауаа рхы иақәиҭуп, —  ари аинформациа аланарҵәеит Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура.

«Қырҭтәыла ацентртә напхгара ари афакт иадҳәаланы Женеватәи адискуссиақәа реицхантәаҩцәеи жәларбжьаратәи апартниорцәеи адырра рырҭеит.

Қырҭтәыла ацентртә напхгара рнапаҿы иҟоу амеханизмқәа зегьы рхы иадырхәоит закәандарала иаанкылоу Қырҭтәыла атәылауаа рхақәиҭтәразы», — иануп аҳәамҭаҿы.

 

Акомментари аҟаҵара