Амиран Гамҟрелиӡе  - Ҩынтә алаҵа ҟазҵаз ауааҧсыра зегьы хымҧада "абустертә доза" ҟарҵароуп
Амиран Гамҟрелиӡе  - Ҩынтә алаҵа ҟазҵаз ауааҧсыра зегьы хымҧада "абустертә доза" ҟарҵароуп

«Абжьагара хада  — афактқәа рхыҧхьаӡара ацымларц,  «омикрон» амшала аҭагылазаашьа еицәамхарц, излауа ала ирацәаны ауааҧсыра алаҵа ҟарҵароуп, иара убас, активтә  «бустеризациа» аҵакы ду амоуп, — иҳәеит Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр анапхгаҩы Амиран Гамҟрелиӡе.

Иара иажәақәа рыла, ҩынтә алаҵа ҟазҵаз ауааҧсыра зегьы хымҧада “абустертә доза” ҟарҵароуп.