Амиран Гамҟрелиӡе - "Омикрон" ашьҭахь аиммунитет кыраамҭа иаанхоит ҳәа сзыҳәом
Амиран Гамҟрелиӡе - "Омикрон" ашьҭахь аиммунитет кыраамҭа иаанхоит ҳәа сзыҳәом

Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр анапхгаҩы Амиран Гамҟрелиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭала, “омикрон” ала иҩынтәны ачымазаҩхара афактқәа алабораториатә гәаҭарақәа рыла шьақәырӷәӷәам. Амиран Гамҟрелиӡе иажәақәа рыла, “Омикрон” ашьҭахь аиммунитет кыраамҭа аанхом.

Амиран Гамҟрелиӡе авакцинациа ахымԥадара дахцәажәан, абустердоза аҟаҵара аҵак ду шамоу иазгәеиҭеит. Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр анапхгаҩы иажәақәа рыла, абустердоза иабзоураны, ачымазаҩцәа ахәышәтәырҭахь рнагара аҭахым, имаҷхеит аԥсра афактқәа.