Амиран Гамҟрелидзе -  Атәылаҿы ҽнакала  30 нызқьҩык алаҵақәа рзыҟаҵаразы аресурс иҟоуп, аха, амарафон ду еиҿаҳкаар, абри арыцхә  50 нызқьҩык рҟынӡа ишьҭыҵыр ауеит
Амиран Гамҟрелидзе -  Атәылаҿы ҽнакала  30 нызқьҩык алаҵақәа рзыҟаҵаразы аресурс иҟоуп, аха, амарафон ду еиҿаҳкаар, абри арыцхә  50 нызқьҩык рҟынӡа ишьҭыҵыр ауеит

«Атәылаҿы ҽнакала  30 нызқьҩык алаҵақәа рзыҟаҵаразы аресурс иҟоуп, аха, амарафон ду еиҿаҳкаар, абри арыцхә  50 нызқьҩык рҟынӡа ишьҭыҵыр ауеит, – иҳәеит Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр анапхгаҩы Амиран Гамҟрелиӡе  Facebook аҿы ишиашо иқәгылара аан.

Гамҟрелиӡе авакцинациа аҵакы далацәажәеит.

«Нанҳәа-цәыббра-жьҭааразы аҭагылазаашьа иаҳа ицәгьахар ауеит. Есымша 25 нызқьҩык ауааҧсыра алаҵақәа ҟарҵалар сҭахуп», — иҳәеит Амиран Гамҟрелиӡе.