"Амилаҭтә ҵысра" зыԥсы ҭоу адаҷ-акциа мҩаԥангеит
"Амилаҭтә ҵысра" зыԥсы ҭоу адаҷ-акциа мҩаԥангеит

“Агәилқәа рреволиуциа” ҟалеижьҭеи 18 шықәса  ҵра инамаданы, “Амилаҭтә ҵысра” алахәылацәа Ахьыԥшымра ашҭа аҟынҭә Ареспублика ашҭанӡа зыԥсы ҭоу адаҷ-акциа мҩаԥыргеит.

“Амилаҭтә ҵысра” алахәыла Заал Удумашвили иҟаиҵаз аҳәамҭала, иахьа Агәилқәа рреволиуциа автор, ашьаҭаркҩы абахҭа дахьҭаку агәыԥжәага хҭысуп.

“Амилаҭтә ҵысра” алахәыла Хатиа Деканоиӡе ишаалыцҳаз, Михеил Саакашвили абахҭа дахьҭаку аҟынтә, иахьатәи мш аемоциақәа рыла иҭәуп.

Коба Хабази иажәақәа рыла, атәыла аргылара амҩа ахьынӡахнымҳәо, апротестқәеи акциақәеи нагӡахоит.