"Амилаҭтә ҵысра" хаҭарнакцәа апарламент ахь инеит
"Амилаҭтә ҵысра" хаҭарнакцәа апарламент ахь инеит

“Амилаҭтә ҵысра” хаҭарнакцәа апарламент ахь инеит. Азакәанԥҵаратә еиҿкаарахь инеиз Хатиа Деканоиӡе ишылҳәаз ала, урҭ иахьа еилатәара рхы аладырхәоит.

“Иахьа еилатәарақәа руадахь ҳнеиуеит, ҳколлегацәа аауеит. Ишыздыруа, амнистиа иазку азакәан иахәаԥшуам. Ҳфракциа ауаҭахь ашҟа ҳхалоит, уи ашьҭахь еилатәа аҳхы алаҳархәоит. “Ақырҭуа гәахәтәы” амш аусхәаԥштә акәымкәа, хатә стратегиа ҳамоуп, ҳара амч ду змоу аоппозициаа ҳауп. Апарламсенттә мандатқәа рымоуп 32-ҩык ҳпартиа алахәылацәа,” – илҳәеит Хатиа Деканоиӡе.