Амилаҭтә аизга сынтәа актәи аматч Монголиа аизга аҟны мҩаԥнагоит - ишиашоу арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы #1TVSPORT
Амилаҭтә аизга сынтәа актәи аматч Монголиа аизга аҟны мҩаԥнагоит - ишиашоу арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы #1TVSPORT

Иахьа, хәажәкыра 25 рзы, ашьапылампыл азы амилаҭтә аизша аиҩызаратә матч мҩаԥнагоит Монголиа аизга аҟны.

Қырҭтәылеи Монголиеи реиҩызаратә матч хәажәкыра 25, асааҭ 18:00 рзы иалагоит. Хәажәкыра 28, асааҭ 20:00 рзы ҳаизга аспортсменцәа 2024 шықәса Европа ачемпионат ахь аквалификациатә етап актәи атур аҿы норвегиатәи ашьапылампыл асыҩцәа ирԥылоит. Аҩматчк Баҭым мҩаԥгахоит. Ишиашоу арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканал шәыднагалоит, арадиорепортаж  – Қырҭтәыла арадио (FM 102,3).