Америка Михаил Чинчалаӡеи, Леван Мурусиӡеи, Иракли Шенгелиеи, Валериан Церцваӡеи асанкциақәа рзышьақәнаргылеит
Америка Михаил Чинчалаӡеи, Леван Мурусиӡеи, Иракли Шенгелиеи, Валериан Церцваӡеи асанкциақәа рзышьақәнаргылеит

Америка Михаил Чинчалаӡеи, Леван Мурусиӡеи, Иракли Шенгелиеи, Валериан Церцваӡеи асанкциақәа рзышьақәнаргылеит, –  ари атәы иануп Америка аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен иҳәамҭаҿы. Аҳәамҭа аланарҵәеит Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәарҭа.

„Иахьа, Америка аҳәынҭқарратә департамент,   Михаил Чинчалаӡеи, Леван Мурусиӡеи, Иракли Шенгелиеи, Валериан Церцваӡеи  акрызҵазкәа акоррупциатә ауранагӡара алахәызааразы асанкциақәа рзышьақәнаргылеит.  Зыӡбахәы ҳәоу ауааҧсыра,  аӡбарҭа ахантәаҩцәеи Аиустициа Иреиҳаӡоу ахеилак алахәылацәеи раҳасабала, рмаҵзуратә ҭыҧқәа цәгьашақә рхы иархәаны,  азакәан аиҳаӡареи    Қырҭтәыла аӡбаратә системахь ажәлар рыгәрагареи ҧырхага азааргеит.

Америка  адемократиеи азакәан аиҳаӡареи арҕәҕәара аганахьала Қырҭтәыла атәылауаа рыдгылара нанагӡоит, ахырҳагара аиура амзызла аҳәынҭқарратә азинмчқәа цәгьашақә зхы иазырхәо ауааҧсыра аҳасабырбаразы ирыду аҧхықәра  еиқәдыршәоит.

Ҳара аӡәы ихьыҧшымкәа аӡбара рыдкылара згәаҕьо, намысла аус зуа аӡбаҩцәа зегьы ҳрыдгылоит.  Асанкциақәа ззышьақәыргылоу ауааҧсыреи рҭаацәарақәа рылахәылацәеи Иеиду Америкатә Штатқәа рахь анеира азин рымам“, – иануп Блинкен иҳәамҭаҿы.