Америка ацҳаражәҳәарҭа  - Шови иҭахаз ауааҧсыра руацәеи рҩызцәеи ҳрыдашшылоит, иӡыз ауа иаамҭаны ирбарцаз  Анцәа ҳиҳәоит
Америка ацҳаражәҳәарҭа  - Шови иҭахаз ауааҧсыра руацәеи рҩызцәеи ҳрыдашшылоит, иӡыз ауа иаамҭаны ирбарцаз  Анцәа ҳиҳәоит

Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәарҭа Шови иҟалаз аҧсабаратә рыцҳараан иҭахаз ауаа руацәеи рҩызцәеи ирыдашшылоит.

«Шови иҭахаз ауааҧсыра руацәеи рҩызцәеи ҳрыдашшылоит, иӡыз ауа иаамҭаны ирбарцаз  Анцәа ҳиҳәоит.

Иуадаҩӡоу аамҭазы, абри арыцара ду аан   аиқәырхаҩцәа рхамеигӡареи ақырҭуа жәлар реидгылареи ҳгәы шьҭнахуеит», — иануп Америка ацҳаражәҳәарҭа аҳәамҭаҿы.