Амедиа адыррала, италиатәи аполициа 800 миллион евро рыхә акокаин ала иҭәыз аҕба ааныркылеит, ари аҕбала анаркотикқәа Италиантә Шәамахьтәылаҟа анагара ргәы иҭан, Баҭымтәи абаҕәаза ахархәарала
Амедиа адыррала, италиатәи аполициа 800 миллион евро рыхә акокаин ала иҭәыз аҕба ааныркылеит, ари аҕбала анаркотикқәа Италиантә Шәамахьтәылаҟа анагара ргәы иҭан, Баҭымтәи абаҕәаза ахархәарала

Амедиа адыррала, италиатәи аполициа 800 миллион евро рыхә акокаин ала иҭәыз аҕба ааныркылеит, ари аҕбала анаркотикқәа Италиантә Шәамахьтәылаҟа анагара ргәы иҭан, Баҭымтәи абаҕәаза ахархәарала. Ари аинформациа аланарҵәеит  „Доиче Веле“..

Амедиахархәага адыррала, Еквадорнтә идәықәлаз аҕбала, абананқәа рконтеинерқәа ирҭаҵаны,  имҩаныргон  2.7 тонна акакоин.   Аконтеинерқәа рҿы анаркотикқәа аадырҧшит асканерқәеи ҷыдала иазыҟаҵоу алеи рыцхыраарала.

Аоперациа ҷыда мҩаҧган Калабриа арегионаҿ, Џьоиа Тауро абаҕәазаҿ. Џьоиа Тауро – идуӡӡоу ацәгьауратә  синдикат , „Ндрангета“ аҧсадгьылуп.

Мраҭашәаратә медиа адыррала, иҳаҩсыз ашәышықәсазы Аладатәи Американтә Европаҟа жәамиллиардла рыхә акокаин амҩангарала, „Ндрангета“ силициатәи амафиагьы иаҧысит.