Али Каан Орбаи – Ҳанеидгыло иаҳа ҳаҕәҕәоуп, Қырҭтәыла анапхгареи ақырҭуа жәлари ҳраҭабууп, иҭабуп,  Қырҭтәыла
Али Каан Орбаи – Ҳанеидгыло иаҳа ҳаҕәҕәоуп, Қырҭтәыла анапхгареи ақырҭуа жәлари ҳраҭабууп, иҭабуп,  Қырҭтәыла

Қырҭтәыла иҟоу Ҭырқәтәыла ацҳаражәҳәаҩ Али Каан  Орбаи, иҳәамҭала, Қырҭтәыла –   жәларбжьаратәи ацхырааразы Ҭырқәтәыла иҟанаҵаз аҳәара зегьы раҧхьа иақәҿызҭыз атәылақәа иреиуп, ақырҭуа аган Ҭырқәтәылаҟа гәыҧҩык аиқәырхаҩцәа дәықәырҵахьеит.

Қырҭтәыла Актәи аканал иеиҭаз аинтервиу аҿы ацҳаражәҳәаҩ ишазгәеиҭаз ала, Ҭырқәтәыла Қырҭтәыла анапхгареи ақырҭуа жәлари ираҭабууп.

«Қырҭтәыла анапхгара, ахада Зурабишвилии, аҧыза-министр Ҕарибашвилии, адәныҟатәи аусқәа рминистр Дарчиашвилии, аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Гомелаурии, егьырҭ аминистрцәеи апарламентаҿ ҳҩызцәеи адгылареи адашшылареи азыҳәан ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп.

Иара убас, ҭабуп ҳәа иасҳәоит апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили иацы ааҧынратә сессиа аартраан минуҭтәи аҿымҭрала иҭахаз ауаа ргәаларшәаразы. Ҳҩызцәа, ҳашьцәа рыцхыраарала, абри ихьанҭаӡоу аамҭа ҳхаагоит. Иҳадгылаз, ҳгәырҩа ҳацеиҩызшаз ақырҭуа жәлар ҭабуп ҳәа расҳәоит.  Ҳанеидгыло иаҳа ҳаҕәҕәоуп, Қырҭтәыла анапхгареи ақырҭуа жәлари ҳраҭабууп, иҭабуп,  Қырҭтәыла», — иҳәеит Ҭырқәтәыла ацҳаражәҳәаҩ.