Алексеи Навальни идгылаҩцәа ракциаҿы ауаа раанкылара иалагеит
Алексеи Навальни идгылаҩцәа ракциаҿы ауаа раанкылара иалагеит

Иахьа Урыстәыла Алексеи Навальни идгылаҩцәа  акциақәа рымҩаҧгара еиҭалагеит. Урыстәылатәи АИХ адыррақәа рыла,  иахьа Урыстәыла еиуеиҧшым арегионқа рҿы азинхьчаҩцәа 93ҩык ааныркылахьеит.

Ажьырныҳәа 23 рзы Урыстәыла арегионқәа зегьы рҿы аоппозиционер идгылаҩцәа акциақәа мҩаҧыргеит.  Алексеи Навальни ихаҭа уажәгьы дҭакуп. Иара ажьырныҳәа  17 рзы, Германтәылантә Урыстәылаҟа даныхынҳәы, аҳаирбаҕәазаҿы дааныркылеит.

 

 

Акомментари аҟаҵара