Александре Дарахвелиӡе - Ацәгьоура аартра арбага ахаан ишыҟамыз еиԥш иҳаракуп - 62% иаҟароуп
Александре Дарахвелиӡе - Ацәгьоура аартра арбага ахаан ишыҟамыз еиԥш иҳаракуп - 62% иаҟароуп

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩ Александре Дарахвелиӡе ишааицҳаз, иҳаҩсыз ашықәстәи астатистикатә дыррақәа рыла, ацәгьоура аартра агбага ахаан ишыҟамыз еиԥш иҳаракуп – 62% иаҟароуп.

Александре Дарахвелиӡе аминистрра астатистикатә дыррақәа ркьыԥхьра аҿҳәареи аформеи рыԥсахра дахцәажәеит.

Абрифинг аҿы аминистр ихаҭыԥуаҩ ишазгәеиҭаз ала, Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра ахатә аусзура аартызаара азыхиоуп, ахатә компетенциа аҳәаақә ирҭагӡаны ауаажәлар ринтересқәа иалоу азеиԥш аинформациа аларҵәаразы азыхиоуп.