«Альт-Инфо» ашьаҭаркҩы  Зураб Махараӡе  Қарҭтәи аполициатә усбарҭа хада ашҟа дииаргеит
 «Альт-Инфо» ашьаҭаркҩы  Зураб Махараӡе  Қарҭтәи аполициатә усбарҭа хада ашҟа дииаргеит

«Альт-Инфо» ашьаҭаркҩы  Зураб Махараӡе  Қарҭтәи аполициатә усбарҭа хада ашҟа дииаргеит.

Қырҭтәыла Актәи аканал ажурналист ишааицҳаз ала, Зураб Махараӡе аусеилыргаратә усбарҭашҟа дыргеит иҩнаҿы аусеилыргаратә уснагӡатәқәа анымҩаҧырга ашьҭахь.

Махараӡе иҧҳәыс ишылҳәаз ала, азинхьчаҩцәа дара рахь инеит шьыжьымҭан асааҭ  8:00  рзы.

«Хәҩык иааит, ҩ-сааҭк аҩны еимырдуан», — илҳәеит Махараӡе иҧҳәыс ажурналистцәа данрацәажәоз.